PRADĖTAS ĮGYVENDINTI ALYTAUS VAIKŲ DIENOS CENTRO SU ATVIROMIS JAUNIMO ERDVĖMIS ĮKŪRIMO PROJEKTAS

 

2014 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija su Alytaus miesto savivaldybės administracija pasirašė paramos sutartį, kuria projektui skiriamas finansavimas pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ programą.

Projektą įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės administracija (projekto vykdytoja) ir Alytaus miesto bendruomenės centras (projekto partneris).

Projekto esmė – Alytuje įkurti vaikų dienos centrą su atviromis jaunimo erdvėmis, sukuriant socialinę infrastruktūrą: įsigyjant centro veiklai reikiamą įrangą ir priemones, kompleksiškai suremontuojant, modernizuojant dalį patalpų (plotas 566,08 kv. m) Jaunimo g. 3, Alytuje. Naujai įsteigtas VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centro padalinys – Alytaus vaikų dienos centras su atviromis jaunimo erdvėmis teiks didesnę ir geresnę socialinių paslaugų įvairovę bei kokybę, didins socialinės rizikos grupės vaikų ir jaunimo gerovę, užimtumą bei gyvenimo kokybę, plėtos kompleksinę pagalbą socialinei šeimai. Centre dirbantys darbuotojai užtikrins psichologo, socialinio darbuotojo ir pedagogo paslaugų teikimą. Bus sukurtas socialinių paslaugų kompleksas, naujos paslaugos šeimoms. Rizikos grupės vaikai ir jaunimas galės naudotis centro sukurta materialine baze (suremontuotomis patalpomis, nauja įranga), naujai sukurtomis teikiamomis paslaugomis (socialiniu paslaugų paketu, paslaugomis šeimoms).

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą, pagerės teikiamų paslaugų kokybė socialinės rizikos šeimoms, bus kompleksiškai sutvarkyta dalis Alytaus bendruomenės centro patalpų, įsigyta centro veiklai reikalinga įranga.

Bendras projekto biudžetas 258 395,42 Eur, paramos ir bendrojo finansavimo lėšos sudaro 90 procentų, likusi dalis – Alytaus miesto savivaldybės administracijos lėšos.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 17 mėnesių.

 

ESTABLISHMENT OF ALYTUS CHILDREN DAY CARE CENTER WITH OPEN SPACE FOR YOUTH: PROJECT IS LAUNCHED

19 December 2014, Ministry of Social Security and Labor of the Republic of Lithuania and Alytus City Municipality signed a cooperation agreement, according to which the project is funded under the European Economic Area and Norwegian Financial Mechanism program called “Children and youth of risk group”.

The project is implemented by Alytus City Municipality (project manager) and Alytus City Community Center (project partner).

The aim of the project is to establish children’s day care center in Alytus city, with open spaces of young people, creating social infrastructure: purchase of equipment and tools necessary for center activities, complex renovation and modernization of the premises (area of ​​566.08 sq. meters) at Jaunimo Street No. 3 in Alytus. Newly established branch of NGO Alytus City Community Center – Alytus children day care center with open space for youths will provide a wider and better range of social services and high quality, increase social risk children and youth welfare, occupation and quality of life, develop an integrated social assistance to the family. Employees working in the center will ensure that psychologist, social worker and educator services are provided. A social service complex and new services for families will be created. In the center, children and youth of risk group will be able to use material basis (renovated facilities, new equipment), newly created services (social service package, services for families).

It is expected that project will improve the quality of services for disadvantaged families, a part of Alytus City Community Center premises will be renovated, and the center will be provided with necessary equipment for its services and activities.

The total project budget of  EUR 258 ​​395.42, support and co-financing makes 90 percent, and the remaining 10 per cent is funded by Alytus City Municipality.
Project duration – 17 months.