Veiklos sritys

  1. Centro veiklos sritys:

14.1. Administruoti centro patalpas ir jam priklausančią aplinkos erdvę, užtikrinant, kad jos būtų naudojamos bendruomenės sociokultūriniams poreikiams tenkinti, atsižvelgiant į bendruomenės narių amžių, interesus,  poreikius ir pageidavimus

14.2. Administruoti centrui priklausančias patalpas, skirtas nevyriausybinių organizacijų veiklai, susijusiai su sociokultūrinių ir kitų bendrųjų socialinių paslaugų teikimu miesto bendruomenei, taip pat stiprinti nevyriausybinio sektoriaus veiklą, darant įtaką visuomenės pilietinei raidai.

14.3. Centre įkurtame Alytaus vaikų dienos centre su atviromis jaunimo erdvėmis sudaryti sąlygas ir galimybes socialinės rizikos grupės vaikams ir jaunimui vykdyti prasmingą visuomeninę, saugaus ir turiningo laisvalaikio užimtumo veiklą bei teikti socialinę, pedagoginę ir psichologinę pagalbą šeimoms.

14.4. Organizuoti jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklą, inicijuoti renginių įvairovę, plėsti turiningo laisvalaikio pasiūlą, padedant jaunimui atsiskleisti kultūrinėje ir socialinėje erdvėje.

14.5. Sudaryti sąlygas ir galimybes suaugusiems, vyresnio (garbaus) amžiaus žmonėms gerinti gyvenimo kokybę per turiningą laisvalaikio užimtumą, taikant individualius ir grupinius dienos užsiėmimus, įvairias sociokultūrinės veiklos formas pagal jų interesus,  poreikius ir pageidavimus.

14.6. Steigti ir (arba) sudaryti sąlygas veikti visų amžiaus tarpsnių  mėgėjų meno kolektyvams, studijoms, klubams, ansambliams, būreliams, sambūriams, kursams, stovykloms bei organizuoti  bendruomenės narių ir jų veiklos partnerių kūrybinės veiklos pristatymus.

14.7. Organizuoti ir populiarinti jaunimo, o pagal poreikį taip pat ir suaugusiųjų bei vyresnio (garbaus) amžiaus žmonių, savanorišką veiklą.

14.8. Metodiškai organizuoti veiklą, tobulinant ir ieškant naujų būdų vykdyti socialinių problemų prevenciją, mažinti socialinės atskirties poveikį bendruomenės nariams.

14.9. Organizuoti edukacinę veiklą, rengiant ir įgyvendinant neformaliojo švietimo projektus įvairioms tikslinėms grupėms.

14.10. Teikti įvairias konsultavimo ir informavimo paslaugas pagal centro vykdomos veiklos rūšis.

14.11. Teikti ir (arba) organizuoti kitas turiningo laisvalaikio paslaugas.

14.12. Rinkti, kaupti ir skleisti informaciją bendruomenei apie saviraiškos ugdymo, tobulinimosi galimybes, palankias sąlygas bendrauti ir (arba) bendradarbiauti su vienodų pomėgių žmonėmis, turiningai leisti laisvalaikį.

14.13. Skatinti ir plėtoti visuomeninių organizacijų (asociacijų) ir savivaldybės įstaigų  bendradarbiavimą sprendžiant įvairius bendruomenės klausimus, taip pat siekti socialinės pagalbos institucijų tarpusavio bendradarbiavimo.

14.14. Plėtoti ryšius ir (arba) bendradarbiauti su kitais Lietuvos ir užsienio šalių bendruomenių centrais.

14.15. Periodiškai rinkti informaciją apie įvairius projektinius finansavimo šaltinius ir pagal galimybes bei poreikį juos rengti, dalyvauti įvairių programų konkursuose.

  1. Įstatymais nedraudžiama centro ūkinė komercinė veikla pagal Ekonominės veiklos rodiklių klasifikatorių (toliau – EVRK), kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslu:

15.1. jaunimo organizacijų veikla, EVRK kodas 91.32.20;

15.2. vaikų dienos priežiūros veikla, EVRK kodas 88.91;

15.3. vaikų poilsio stovyklų veikla, EVRK kodas 55.20.20.

15.4. atrakcionų ir teminių parkų veikla, EVRK kodas 93.21;

15.5. scenos pastatymų veikla, EVRK kodas 90.01;

15.6. vaikų dienos priežiūros veikla, EVRK kodas 88.91;

15.7. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, EVRK kodas 93.29;

15.8. sportinis ir rekreacinis švietimas, EVRK kodas 85.51;

15.9. kultūrinis švietimas, EVRK kodas 85.52;

15.10. kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, EVRK kodas 85.59;

15.11. kino filmų rodymas, EVRK kodas 59.14;

15.12. garso įrašymas ir muzikos įrašų  leidyba, EVRK kodas 59.20;

15.13. kita leidyba, EVRK kodas 58.19;

15.14. kitas spausdinimas, EVRK kodas 18.12;

15.15. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla, EVRK kodas 88.10;

15.16. kita, niekur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, EVRK kodas 88.99;

15.17. kitų maitinimo paslaugų teikimas, EVRK kodas 56.29;

15.18. profesinių narystės organizacijų veikla, EVRK kodas 94.12;

15.19. kitų niekur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla, EVRK kodas 94.99.

  1. Veikla, kuriai reikalingi leidimai ar licencijos, bus vykdoma tik gavus reikalingus leidimus ir licencijas.
  2. Centras gali verstis ir kita veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jo veiklos tikslais.

 

Atnaujinta 2015-12-01

Rekvizitai

VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras
Adresas: Jaunimo g. 3,
LT-63348 Alytus.
Tel.: (8 315) 76 570;
El.p.: info@ambc.lt
Įstaigos kodas: 302709117

Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.