Įstaigos vizija – jauki ir patraukli vieta kiekvieno bendruomenės nario prasmingai veiklai, tobulėjimui, saugaus, turiningo laisvalaikio praleidimui, jaunimo ir senjorų geresniam tarpusavio supratimui, patirties mainams.

Įstaigos misija – teikiant sociokultūrines ir kitas bendrąsias socialines paslaugas tenkinti vietos bendruomenės vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų sociokultūrinius, neformaliojo švietimo, kultūros, sporto, laisvalaikio užimtumo poreikius.

Centro pagrindinė paskirtis – organizuoti ir teikti sociokultūrines, kitas bendrąsias socialines ir kultūrines paslaugas Alytaus miesto bendruomenei – asmenims, grupėms ir organizacijoms, siekiant užkirsti kelią asmens, šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms kilti bei visuomenės socialiniam saugumui užtikrinti.

Centro veiklos tikslai:

11.1. Teikti socialinę pagalbą (sociokultūrines ir kitas bendrąsias socialines paslaugas)  Alytaus miesto savivaldybės gyventojams, sudarant šiems asmenims sąlygas  stiprinti gebėjimus, didinti jų atsakomybę ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, skatinti palaikyti socialinius ryšius su visuomene,  gerinti gyvenimo kokybę.

11.2. Telkiant įvairių finansavimo šaltinių lėšas ir bendruomenės intelektinius išteklius, centro vykdoma veikla sudaryti sąlygas ir užtikrinti galimybes tenkinti viešuosius interesus, švietimo, mokymo, kultūrinę, sporto plėtojimo, laisvalaikio užimtumo, socialinės, teisinės pagalbos teikimo,  taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą įvairaus amžiaus žmonėms  pagal jų interesus,  poreikius, pageidavimus.

11.3. Vykdyti darbą su jaunimu, kuriant sąlygas jaunimo poreikius atitinkančiai, atvirai ir saugiai jaunimo veiklai, kad savarankiškai apsisprendęs jaunimas dalyvautų konkrečioje veikloje, ypač siekiant įtraukti švietimo veikloje ir darbo rinkoje nedalyvaujančius jaunus žmones.

  1. Centro uždaviniai:

12.1. Ugdyti, formuoti centro lankytojų vertybines nuostatas, bendruomeniškumą, socialinį aktyvumą, pilietinę kompetenciją.

12.2. Vykdyti prevencinę veiklą, siekiant užkirsti kelią socialinėms problemoms atsirasti, mažinti socialinės atskirties poveikį bendruomenės nariams, gerinti jų gyvenimo kokybę.

12.3. Teikti bendruomenės nariams kokybiškas sociokultūrines ir kitas su centro veikla susijusias paslaugas pagal jų interesus,  poreikius, pageidavimus.

12.4. Centrui vykdant vaikų ir jaunimo dienos užimtumo paslaugas, užtikrinti sunkumus patiriančių vaikų, jaunimo ir šeimų integraciją į veiklą, teikiant kompleksinę pagalbą minėtoms grupėms.

12.5. Vykdyti atvirąjį darbą su jaunimu, ugdant asmeninę ir socialinę jaunimo kompetenciją, siekiant padėti jam aktyviai įsitraukti į bendruomeninius ir visuomeninius procesus, lanksčiai ir konstruktyviai reaguoti į jaunimo gyvenimo pokyčius.

12.6. Vykdyti darbą su jaunimu gatvėje, tiesiogiai neformaliose jaunimo susibūrimo vietose (viešosiose erdvėse, gatvėse, parkuose, kavinėse, sporto aikštynuose, klubuose ir kt.).

12.7. Suteikti kokybiškas socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas su vaiko ugdymu, jo teisių apsauga, integracija į šeimą, visuomenę susijusias paslaugas Vaikų dienos centrą lankantiems vaikams.

12.8. Teikti informaciją ir konsultuoti Alytaus miesto savivaldybės gyventojus su centro veikla susijusių paslaugų teikimo ir vykdomos veiklos klausimais.

12.9. Stiprinti nevyriausybinio sektoriaus veiklą, darant įtaką visuomenės pilietinei raidai.

12.10. Rengti ir įgyvendinti su centro veikla susijusių paslaugų teikimo programas, projektus, akcijas, renginius.

12.11. Siekti socialinės pagalbos institucijų tarpusavio bendradarbiavimo, taip pat pagal poreikį plėtoti ryšius ir (arba) palaikyti bendradarbiavimą su kitais Lietuvos ir užsienio šalių bendruomenių centrais.

12.12. Plėtoti su centro veikla susijusių teikiamų paslaugų įvairovę, atsižvelgiant į centro finansines galimybes, materialinę bazę bei bendruomenės poreikius.

  1. Centro veiklos kryptys:

13.1. Administruoti centro patalpas ir jam priklausančią aplinkos erdvę, užtikrinant, kad jos būtų naudojamos bendruomenės sociokultūriniams poreikiams tenkinti, atsižvelgiant į bendruomenės narių amžių, interesus,  poreikius ir pageidavimus.

13.2. Administruoti centrui priklausančias patalpas, skirtas nevyriausybinių organizacijų veiklai, susijusiai su sociokultūrinių ir kitų bendrųjų socialinių paslaugų teikimu miesto bendruomenei, taip pat stiprinti nevyriausybinio sektoriaus veiklą, darant įtaką visuomenės pilietinei raidai.

13.3. Sudaryti sąlygas ir galimybes sunkumus patiriantiems vaikams ir jaunimui vykdyti prasmingą visuomeninę, saugaus ir turiningo laisvalaikio užimtumo veiklą bei teikti socialinę, pedagoginę ir psichologinę pagalbą šeimoms.

13.4. Organizuoti jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklą, inicijuoti renginių įvairovę, plėsti turiningo laisvalaikio pasiūlą, padedant jaunimui atsiskleisti kultūrinėje ir socialinėje erdvėje.

13.5. Sudaryti sąlygas ir galimybes suaugusiems, vyresnio (garbaus) amžiaus žmonėms gerinti gyvenimo kokybę per turiningą laisvalaikio užimtumą, taikant individualius ir grupinius dienos užsiėmimus, įvairias sociokultūrinės veiklos formas pagal jų interesus,  poreikius ir pageidavimus.

13.6. Steigti ir (arba) sudaryti sąlygas veikti visų amžiaus tarpsnių  mėgėjų meno kolektyvams, studijoms, klubams, ansambliams, būreliams, sambūriams, kursams, stovykloms bei organizuoti  bendruomenės narių ir jų veiklos partnerių kūrybinės veiklos pristatymus.

13.7. Organizuoti ir populiarinti jaunimo, o pagal poreikį taip pat ir suaugusiųjų bei vyresnio (garbaus) amžiaus žmonių, savanorišką veiklą.

13.8. Metodiškai organizuoti veiklą, tobulinant ir ieškant naujų būdų vykdyti socialinių problemų prevenciją, mažinti socialinės atskirties poveikį bendruomenės nariams.

13.9. Organizuoti edukacinę veiklą, rengiant ir įgyvendinant neformaliojo švietimo projektus įvairioms tikslinėms grupėms.

13.10. Teikti įvairias konsultavimo ir informavimo paslaugas pagal centro vykdomos veiklos rūšis.

13.11. Teikti ir (arba) organizuoti kitas turiningo laisvalaikio paslaugas.

13.12. Rinkti, kaupti ir skleisti informaciją bendruomenei apie saviraiškos ugdymo, tobulinimosi galimybes, palankias sąlygas bendrauti ir (arba) bendradarbiauti su vienodų pomėgių žmonėmis, turiningai leisti laisvalaikį.

13.13. Skatinti ir plėtoti visuomeninių organizacijų (asociacijų) ir savivaldybės įstaigų  bendradarbiavimą sprendžiant įvairius bendruomenės klausimus, taip pat siekti socialinės pagalbos institucijų tarpusavio bendradarbiavimo.

13.14. Plėtoti ryšius ir (arba) bendradarbiauti su kitais Lietuvos ir užsienio šalių bendruomenių centrais.

13.15. Periodiškai rinkti informaciją apie įvairius projektinius finansavimo šaltinius ir pagal galimybes bei poreikį juos rengti, dalyvauti įvairių programų konkursuose.