Įstatai

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2015 m. lapkričio 19 d.

sprendimu Nr. T-332

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS

ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS CENTRO

ĮSTATAI

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. Viešosios įstaigos pavadinimas – viešoji įstaiga Alytaus miesto bendruomenės centras. Alytaus miesto bendruomenės centras (toliau – centras) yra nestacionari socialinių paslaugų viešoji įstaiga, įsteigta pagal Viešųjų įstaigų įstatymą ir kitus įstatymus, pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, tenkinantis viešuosius interesus vykdant Alytaus miesto bendruomenei naudingą veiklą.
 3. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Viešųjų įstaigų įstatymu, Socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įstaigos veiklą, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais įstatais.
 4. Centro teisinė forma – viešoji įstaiga.
 5. Centro savininkė (steigėja) yra Alytaus miesto savivaldybės taryba (toliau – savivaldybės taryba), savininkės (steigėjos) adresas: Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus. Šių įstatų nuostatos, kurios nustatytos dalininkams, taikomos ir centro savininkei (steigėjai).
 6. Centras turi savarankišką balansą, antspaudą su pavadinimu, firminį ženklą, sąskaitas banko įstaigose.
 7. Centro veiklos laikotarpis neribotas.
 8. Centro finansinių metų pradžia sausio 1 d. ir pabaiga gruodžio 31 d.
 9. Šiuose įstatuose vartojama sąvoka „bendruomenė“ apibūdina Alytaus miesto savivaldybės gyventojus.
 10. Centras yra paramos gavėjas.

 

 1. CENTRO PASKIRTIS, VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR KRYPTYS

 

 1. Centro pagrindinė paskirtis – organizuoti ir teikti sociokultūrines, kitas bendrąsias socialines ir kultūrines paslaugas Alytaus miesto bendruomenei – individams, grupėms ir organizacijoms, siekiant užkirsti kelią asmens, šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms kilti bei visuomenės socialiniam saugumui užtikrinti.
 2. Centro veiklos tikslai:

12.1. Teikti socialinę pagalbą (sociokultūrines ir kitas bendrąsias socialines paslaugas)  Alytaus miesto savivaldybės gyventojams, sudarant šiems asmenims sąlygas  stiprinti gebėjimus, didinti jų atsakomybę ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, skatinti palaikyti socialinius ryšius su visuomene,  gerinti gyvenimo kokybę

12.2. Telkiant įvairių finansavimo šaltinių lėšas ir bendruomenės intelektinius išteklius, centro vykdoma veikla sudaryti sąlygas ir užtikrinti galimybes tenkinti viešuosius interesus, vykdant švietimo, mokymo, kultūrinę, sporto plėtojimo, laisvalaikio užimtumo, socialinės, teisinės pagalbos teikimo,  taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą įvairaus amžiaus žmonėms  pagal jų interesus,  poreikius, pageidavimus.

 1. Centro uždaviniai:

13.1. Ugdyti, formuoti centro lankytojų vertybines nuostatas, bendruomeniškumą, socialinį aktyvumą, pilietinę kompetenciją.

13.2. Vykdyti prevencinę veiklą, siekiant užkirsti kelią socialinėms problemoms atsirasti, mažinti socialinės atskirties poveikį bendruomenės nariams, gerinti jų gyvenimo kokybę.

13.3. Teikti bendruomenės nariams kokybiškas sociokultūrines ir kitas su centro veikla susijusias paslaugas pagal jų interesus,  poreikius, pageidavimus.

13.4. Centrui vykdant vaikų ir jaunimo dienos užimtumo paslaugas, užtikrinti socialinės rizikos grupės vaikų, jaunimo ir šeimų integraciją į veiklas, teikiant kompleksinę pagalbą minėtoms grupėms.

13.5. Vykdyti atvirą darbą su jaunimu, inicijuojant renginių įvairovę ir formuojant pramogų kultūrą.

13.6. Teikti informaciją ir konsultuoti Alytaus miesto savivaldybės gyventojus su centro veikla susijusių paslaugų teikimo ir vykdomų veiklų klausimais.

13.7. Stiprinti nevyriausybinio sektoriaus veiklą, darant įtaką visuomenės pilietinei raidai.

13.8. Rengti ir įgyvendinti su centro veikla susijusių paslaugų teikimo programas, projektus, akcijas, renginius.

13.9. Siekti socialinės pagalbos institucijų tarpusavio bendradarbiavimo, taip pat pagal poreikį plėtoti ryšius ir (arba) palaikyti bendradarbiavimą su kitais Lietuvos ir užsienio šalių bendruomenių centrais.

13.10. Plėtoti su centro veikla susijusių teikiamų paslaugų įvairovę, atsižvelgiant į centro finansines galimybes, materialinę bazę bei bendruomenės poreikius.

 1. Centro veiklos kryptys:

14.1. Administruoti centro patalpas ir jam priklausančią aplinkos erdvę, užtikrinant, kad jos būtų naudojamos bendruomenės sociokultūriniams poreikiams tenkinti, atsižvelgiant į bendruomenės narių amžių, interesus,  poreikius ir pageidavimus

14.2. Administruoti centrui priklausančias patalpas, skirtas nevyriausybinių organizacijų veiklai, susijusiai su sociokultūrinių ir kitų bendrųjų socialinių paslaugų teikimu miesto bendruomenei, taip pat stiprinti nevyriausybinio sektoriaus veiklą, darant įtaką visuomenės pilietinei raidai.

14.3. Centre įkurtame Alytaus vaikų dienos centre su atviromis jaunimo erdvėmis sudaryti sąlygas ir galimybes socialinės rizikos grupės vaikams ir jaunimui vykdyti prasmingą visuomeninę, saugaus ir turiningo laisvalaikio užimtumo veiklą bei teikti socialinę, pedagoginę ir psichologinę pagalbą šeimoms.

14.4. Organizuoti jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklą, inicijuoti renginių įvairovę, plėsti turiningo laisvalaikio pasiūlą, padedant jaunimui atsiskleisti kultūrinėje ir socialinėje erdvėje.

14.5. Sudaryti sąlygas ir galimybes suaugusiems, vyresnio (garbaus) amžiaus žmonėms gerinti gyvenimo kokybę per turiningą laisvalaikio užimtumą, taikant individualius ir grupinius dienos užsiėmimus, įvairias sociokultūrinės veiklos formas pagal jų interesus,  poreikius ir pageidavimus.

14.6. Steigti ir (arba) sudaryti sąlygas veikti visų amžiaus tarpsnių  mėgėjų meno kolektyvams, studijoms, klubams, ansambliams, būreliams, sambūriams, kursams, stovykloms bei organizuoti  bendruomenės narių ir jų veiklos partnerių kūrybinės veiklos pristatymus.

14.7. Organizuoti ir populiarinti jaunimo, o pagal poreikį taip pat ir suaugusiųjų bei vyresnio (garbaus) amžiaus žmonių, savanorišką veiklą.

14.8. Metodiškai organizuoti veiklą, tobulinant ir ieškant naujų būdų vykdyti socialinių problemų prevenciją, mažinti socialinės atskirties poveikį bendruomenės nariams.

14.9. Organizuoti edukacinę veiklą, rengiant ir įgyvendinant neformaliojo švietimo projektus įvairioms tikslinėms grupėms.

14.10. Teikti įvairias konsultavimo ir informavimo paslaugas pagal centro vykdomos veiklos rūšis.

14.11. Teikti ir (arba) organizuoti kitas turiningo laisvalaikio paslaugas.

14.12. Rinkti, kaupti ir skleisti informaciją bendruomenei apie saviraiškos ugdymo, tobulinimosi galimybes, palankias sąlygas bendrauti ir (arba) bendradarbiauti su vienodų pomėgių žmonėmis, turiningai leisti laisvalaikį.

14.13. Skatinti ir plėtoti visuomeninių organizacijų (asociacijų) ir savivaldybės įstaigų  bendradarbiavimą sprendžiant įvairius bendruomenės klausimus, taip pat siekti socialinės pagalbos institucijų tarpusavio bendradarbiavimo.

14.14. Plėtoti ryšius ir (arba) bendradarbiauti su kitais Lietuvos ir užsienio šalių bendruomenių centrais.

14.15. Periodiškai rinkti informaciją apie įvairius projektinius finansavimo šaltinius ir pagal galimybes bei poreikį juos rengti, dalyvauti įvairių programų konkursuose.

 1. Įstatymais nedraudžiama centro ūkinė komercinė veikla pagal Ekonominės veiklos rodiklių klasifikatorių (toliau – EVRK), kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslu:

15.1. jaunimo organizacijų veikla, EVRK kodas 91.32.20;

15.2. vaikų dienos priežiūros veikla, EVRK kodas 88.91;

15.3. vaikų poilsio stovyklų veikla, EVRK kodas 55.20.20.

15.4. atrakcionų ir teminių parkų veikla, EVRK kodas 93.21;

15.5. scenos pastatymų veikla, EVRK kodas 90.01;

15.6. vaikų dienos priežiūros veikla, EVRK kodas 88.91;

15.7. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, EVRK kodas 93.29;

15.8. sportinis ir rekreacinis švietimas, EVRK kodas 85.51;

15.9. kultūrinis švietimas, EVRK kodas 85.52;

15.10. kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, EVRK kodas 85.59;

15.11. kino filmų rodymas, EVRK kodas 59.14;

15.12. garso įrašymas ir muzikos įrašų  leidyba, EVRK kodas 59.20;

15.13. kita leidyba, EVRK kodas 58.19;

15.14. kitas spausdinimas, EVRK kodas 18.12;

15.15. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla, EVRK kodas 88.10;

15.16. kita, niekur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, EVRK kodas 88.99;

15.17. kitų maitinimo paslaugų teikimas, EVRK kodas 56.29;

15.18. profesinių narystės organizacijų veikla, EVRK kodas 94.12;

15.19. kitų niekur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla, EVRK kodas 94.99.

 1. Veikla, kuriai reikalingi leidimai ar licencijos, bus vykdoma tik gavus reikalingus leidimus ir licencijas.
 2. Centras gali verstis ir kita veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jo veiklos tikslais.

 

III. CENTRO DALININKAI, NAUJŲ DALININKŲ PRIĖMIMO TVARKA,

DALININKO TEISIŲ PERLEIDIMO KITIEMS ASMENIMS TVARKA

 

 1. Centro dalininkai gali būti fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie Viešųjų įstaigų įstatymo ir šių Įstatų nustatyta tvarka yra perdavę centrui įnašus ir turi Viešųjų įstaigų įstatymo ir šių įstatų nustatytas dalininko teises, taip pat asmenys, kuriems dalininko teisės yra perleistos šių įstatų ar įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Dalininko teisės įgyjamos, įsigyjant iš kito dalininko centro dalininkų kapitalo dalį, išskyrus savivaldybės dalį, arba gavus visuotinio dalininkų susirinkimo pritarimą ir įnešus piniginius ar turtinius įnašus į centro dalininkų kapitalą. Dalininkų įnašų perdavimo įstaigai tvarka: dalininkai savo pinginį įnašą perduoda įstaigai, įnešdami pinigus į įstaigos sąskaitą banke, o natūrinį įnašą perduoda įstaigai, sudarant priėmimo – perdavimo aktą, kurį pasirašo savininkas ir dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.
 3. Dalininko teisės prarandamos parduodant ar kitaip perleidžiant kitų asmenų nuosavybėn savąją dalininko kapitalo dalį, išskyrus atvejus, kai dalininkė yra valstybė ar savivaldybė.
 4. Centro dalininkas turi šias neturtines teises:

21.1. Dalyvauti ir balsuoti centro visuotiniuose dalininkų susirinkimuose, nepriklausomai nuo dalies dydžio dalininkai turi po vieną balsą.

21.2. Susipažinti su centro dokumentais ir gauti centro turimą informaciją apie jo veiklą.

21.3. Kreiptis į teismą su ieškiniu prašydamas panaikinti centro visuotinio dalininkų susirinkimo ir kitų centro organų sprendimus, taip pat pripažinti negaliojančiais valdymo organų sudarytus sandorius, jeigu jie prieštarauja įstatymams, centro įstatams arba protingumo ar sąžiningumo principams.

21.4. Kreiptis į teismą su ieškiniu prašydamas uždrausti centro valdymo organams ateityje sudaryti sandorius, prieštaraujančius centro veiklos tikslams ar pažeidžiančius centro valdymo organo kompetenciją.

21.5. Kitas įstatymuose ir šiuose įstatuose nustatytas neturtines teises.

 1. Centro dalininkas turi šią turtinę teisę – gauti centro likvidavimo atveju jo turto dalį Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.
 2. Nauji dalininkai priimami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.
 3. Asmuo, pageidaujantis tapti centro dalininku, pateikia centro direktoriui prašymą juo tapti. Prašyme turi būti nurodyti duomenys apie asmenį, pageidaujantį tapti centro dalininku (juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė; fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta), taip pat nurodoma įnašas pinigais ar įnašo vertė, kuri nurodyta turto vertinimo ataskaitoje. Be to, prašyme turi būti pareikštas pritarimas centro veiklos tikslams. Kartu su prašymu turi būti pateikta turto vertinimo ataskaita, jei numatoma perduoti materialųjį ar nematerialųjį turtą.
 4. Centro direktorius, gavęs asmens, pageidaujančio tapti centro dalininku, prašymą, turi per 30 kalendorinių dienų sušaukti visuotinį dalininkų susirinkimą dalininkui priimti. Visuotiniame dalininkų susirinkime, kurio darbotvarkėje numatomas naujų dalininkų priėmimas, dalininkų pritarimu gali dalyvauti asmenys, pageidaujantys tapti dalininkais. Minėtiems asmenims nedalyvavus susirinkime, centro direktorius per 5 darbo dienas turi juos informuoti apie visuotinio dalininkų susirinkimo priimtą sprendimą.
 5. Apie savo sprendimą perleisti centro dalininko teises dalininkas turi raštu pranešti centro direktoriui, nurodydamas duomenis apie asmenį (juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė; fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta), kuriam ketina perleisti savo teises, taip pat nurodo perleidimo būdą ir numatomą sandorio datą. Apie gautą dalininko pranešimą centro direktorius per 5 darbo dienas turi informuoti kitus dalininkus. Kiti įstaigos dalininkai turi pirmenybę įsigyti ketinamas parduoti pareiškusio dalininko teises. Keliems dalininkams pareiškus norą įsigyti parduodamas dalininko teises, visuotinis dalininkų susirinkimas sprendžia, kuriam iš jų suteikti pirmenybę, jeigu patys dalininkai neišsprendžia šio klausimo tarpusavio sutarimu.
 6. Centro direktorius, gavęs centro dalininko teisių perleidimo sandorį patvirtinantį dokumentą, per 3 darbo dienas turi įregistruoti dalininką centro dokumentuose. Apie tai, kad yra įregistruotas naujas centro dalininkas, centro direktorius per 5 darbo dienas turi pranešti centro dalininkams.
 7. Asmuo, įgijęs dalininko teises, tampa centro dalininku nuo jo įregistravimo centro dokumentuose dienos.
 8. Centro dalininkas privalo:

29.1. Laikytis centro įstatų.

29.2. Ginti centro interesus.

29.3. Laiku informuoti kitus dalininkus apie projektinius centro pertvarkymus, kurie iš esmės keistų vykdomą veiklą.

29.4. Vienašališkai nekeisti savo įsipareigojimų kitiems dalininkams.

29.5. Propaguoti centro tikslus ir uždavinius visuomenėje.

29.6. Vykdyti kitas įstatymuose numatytas pareigas.

 

 1. CENTRO VALDYMAS

 

 1. Centro valdymo organai yra visuotinis dalininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – centro direktorius.
 2. Visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencija:

31.1. Keisti ir papildyti centro įstatus.

31.2. Priimti sprendimą dėl centrui nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo.

31.3 Tvirtinti teikiamų paslaugų kainas.

31.4. Priimti sprendimus dėl centro reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo, pertvarkymo, likvidavimo ar likvidavimo atšaukimo.

31.5. Skirti ir atleisti likvidatorių, kai Viešųjų įstaigų įstatymo nustatytais atvejais sprendimą likviduoti centrą priima visuotinis dalininkų susirinkimas.

31.6. Tvirtinti centro vidaus kontrolės tvarkos taisykles.

31.7. Tvirtinti centro metinę finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitą.

31.8. Priimti sprendimą dėl centro audito ir rinkti audito įmonę.

31.9. Spręsti kitus Viešųjų įstaigų įstatyme, kituose teisės aktuose ir centro įstatuose visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

 1. Visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi centro dalininkas, centro vadovas, revizorius (auditorius). Už visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą atsako centro direktorius. Apie šaukiamą dalininkų susirinkimą kiekvienas dalininkas turi būti informuotas registruotu laišku ne vėliau kaip prieš 30 dienų, nurodant centro pavadinimą, buveinę ir kodą, susirinkimo vietą, datą ir laiką bei darbotvarkę, visuotinio susirinkimo sušaukimo iniciatorius. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių įstatų nustatytų terminų ir tvarkos, jei visi dalininkai su tuo raštiškai sutinka.
 2. Eilinį visuotinį dalininkų susirinkimą centro vadovas privalo sušaukti kasmet per keturis mėnesius nuo centro finansinių metų pabaigos. centro vadovas eiliniam visuotiniam susirinkimui privalo pateikti centro metinę finansinę atskaitomybę ir praėjusių finansinių metų centro veiklos ataskaitą.
 3. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jeigu jis nebuvo sušauktas Viešųjų įstaigų įstatymo ir šių įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi dalininkas ar organo narys.
 4. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai priimami paprasta visų susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų dauguma, išskyrus sprendimą dėl centro reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo, sprendimą pertvarkyti ar likviduoti centrą arba atšaukti likvidavimą. Šie sprendimai priimami ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų.
 5. Jei susirinkime kvorumo nėra, visuotinis dalininkų susirinkimas laikomas neįvykusiu ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas. Apie pakartotinį visuotinį susirinkimą dalininkams turi būti pranešta šiuose įstatuose numatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šio visuotinio susirinkimo dienos. Pakartotinis visuotinis susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 10 dienų ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo ne įvykusio visuotinio susirinkimo.
 6. Centro kasdieninę veiklą organizuoja ir vykdo centro administracija, kuriai vadovauja direktorius. Centro veikla organizuojama vadovaujantis įstatymais, šiais įstatais, pareiginiais nuostatais, direktoriaus įsakymais, visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimais, kitais teisės aktais.
 7. Centro vadovas – direktorius, į pareigas skiriamas viešojo konkurso būdu neterminuotam laikotarpiui. Direktorius gali būti atleistas iš pareigų, jeigu pažeidžia įstatymus ir visuotinio susirinkimo nutarimus arba netinkamai vykdo savo pareigas.
 8. Alytaus miesto savivaldybės meras:

39.1. Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka sudaro darbo sutartį su centro direktoriumi, ją keičia ir nutraukia.

39.2. Tvirtina centro direktoriaus pareigų konkurso nuostatus ir komisijos sudėtį.

39.3. Tvirtina direktoriaus pareigybės aprašymą.

39.4. Pasirašo potvarkius dėl centro direktoriaus komandiruočių, atostogų suteikimo, skatina centro direktorių už gerus darbo rezultatus.

39.5. Nesant centro direktoriui, laikinai paveda kitam asmeniui atlikti direktoriaus funkcijas.

39.6. Įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su centro vadovo darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 1. Direktorius:

40.1. Organizuoja centro darbą, vykdydamas šiuose įstatuose keliamus tikslus ir visuotinio susirinkimo nutarimus.

40.2. Atstovauja centrui be atskiro įgaliojimo teisme, valdžios, valdymo institucijose ir santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis arba įgalioja tai atlikti kitus darbuotojus.

40.3. Atidaro ir uždaro sąskaitas bankų įstaigose, užtikrina centro turto efektyvų naudojimą ir apsaugą.

40.4. Vadovauja centro personalui, tvirtina centro valdymo schemą, nustato darbuotojų etatus ir priima bei atleidžia darbuotojus Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas.

40.5. Tvirtina centro vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus vidaus teisės aktus;

40.6. Centro vardu sudaro sandorius, pasirašo bankinius ir finansinius dokumentus, pavedimus.

40.7. Leidžia įsakymus dėl centro veiklos, kuriuos privalo vykdyti centro darbuotojai.

40.8. Rengia centro metinę veiklos ataskaitą ir teikia ją visuotiniam susirinkimui.

40.9. Užtikrina ir atsako už perduoto patikėjimo teise valdyti bei centro įsigyto turto naudojimą ir išsaugojimą.

40.10. Organizuoja programų, finansuojamų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų, rengimą ir vykdymą.

40.11. Atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą, už centro veiklos organizavimą, tinkamą lėšų naudojimą pagal paskirtį ir šiuos įstatus.

40.12. Pateikia pareikalavus revizoriui (auditoriui) visą centro veiklos dokumentaciją.

40.13. Įstatuose numatyta tvarka šaukia dalininkų susirinkimus, rengia jų darbotvarkes.

40.14. Vykdo kitas visuotinio dalininkų susirinkimo pavestas funkcijas.

40.15. Sprendžia kitus šiuose įstatuose ir įstatymuose nurodytus klausimus, jeigu jie nepriskirti visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai.

 1. Centre privalomos direktoriaus ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) pareigos. Šių pareigų negali eiti tas pats asmuo ir asmenys, susiję giminystės arba svainystės ryšiais (tėvai, įtėviai, sutuoktiniai, broliai, seserys, vaikai, taip pat sutuoktinio broliai, seserys, tėvai ir vaikai). Vyriausiojo buhalterio funkcijas gali pagal sutartį atlikti juridinis asmuo.

 

 1. CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Centro teisės:

42.1. Pirkti ar kitaip įsigyti turtą, jį valdyti, naudoti ir disponuoti juo įstatymų ir šių įstatų nustatyta tvarka.

42.2. Sudaryti sutartis bei prisiimti įsipareigojimus.

42.3. Teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus.

42.4. Gauti paramą.

42.5. Stoti į ne pelno organizacijų asociacijas, tarp jų ir į tarptautines, dalyvauti jų veikloje.

42.6. Steigti filialus.

 1. Centro pareigos:

43.1. Tvarkyti buhalterinę apskaitą.

43.2. Teikti valstybėms institucijoms finansinę, buhalterinę ir statistinę informaciją.

43.3. Mokėti mokesčius.

43.4. Efektyviai naudoti lėšas šiuose įstatuose nurodytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

 1. Centras gali turėti ir kitokių teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, centro veiklos tikslams ir šiems įstatams.
 2. Centrui neleidžiama:

45.1. Gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams, negu nustatyta centro įstatuose.

45.2. Neatlygintinai perduoti centro turtą nuosavybėn pagal patikėjimo ar panaudos sutartį centro dalininkui ar su juo susijusiam asmeniui, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo numatytus atvejus.

45.3. Skolintis pinigų už palūkanas iš savo dalininko ar su juo susijusio asmens.

45.4. Užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą.

 

 1. CENTRO KAPITALAS IR NEGRĄŽINTINAI GAUTOS LĖŠOS,

DALININKŲ ĮNAŠŲ PERDAVIMO IR JŲ PANAUDOJIMO TVARKA

 

 1. Centro kapitalą sudaro:

46.1. dalininkų kapitalas;

46.2. pelnas;

46.3. perkainojimo rezervas;

46.4. rezervai iš pelno.

 1. Centro negrąžintinai gautų lėšų šaltiniai gali būti:

47.1. rėmėjų perduotas turtas bei lėšos;

47.2. valstybės ir savivaldybės biudžeto tiksliniai asignavimai;

47.3. Lietuvos ir užsienio fondų asignavimai;

47.4. lėšos, gautos kaip parama, dovana, taip pat gautos pagal testamentą;

47.5. kitos teisėtai įgytos lėšos.

 1. Centro negrąžintiniai gautos lėšos (finansiniai ištekliai) sudaromos iš vidinių ir išorinių šaltinių.
 2. Vidiniai finansavimo šaltiniai gali būti pajamos iš ūkinės veiklos, amortizaciniai atskaitymai ir pelnas iš komercinės ūkinės veiklos, lėšos, gautos pardavus ilgalaikį turtą. Amortizacinius atskaitymus centras gali naudoti tik pagrindinių priemonių fiziniam ir moraliniam nusidėvėjimui atkurti. Lėšos, gautos iš vidinių finansavimo šaltinių, direktoriaus sprendimu naudojamos centro veiklai plėtoti.
 3. Išoriniai finansavimo šaltiniai gali būti valstybės ir savivaldybių biudžeto tiksliniai asignavimai, Lietuvos ir užsienio fondų asignavimai, lėšos, gautos kaip parama, dovana, taip pat pagal testamentą.
 4. Lėšoms, gautoms iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžeto, įvairių fondų ir programų, turi būti sudaryta išlaidų sąmata ir šios lėšos laikomos atskiroje sąskaitoje.
 5. Iš kitų išorinių šaltinių gaunamoms lėšoms panaudoti išlaidų sąmatos sudaromos, jei to reikalauja lėšas suteikiantys subjektai. Paramos bei pagal testamentą gautos lėšos naudojamos paramos teikėjo fizinio ar juridinio asmens arba testatoriaus nurodymu įstatuose numatytai veiklai ir laikomos atskiroje lėšų sąskaitoje.
 6. Centro dalininkai neturi teisės gauti išmokų iš centro grynųjų pajamų (pelno).
 7. Centro turtą sudaro steigėjų – dalininkų jam perduotas turtas šiuose įstatuose nurodytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, taip pat turtas, gautas pagal testamentą, finansiniai ištekliai, kitas teisėtai įsigytas turtas. Centrui turtas gali būti perduodamas neatlyginamai naudotis panaudos pagrindais, patikėjimo teise ar kaip investicija.
 8. Centras gali parduoti, perleisti, išnuomoti, įkeisti ilgalaikį turtą tik centro visuotinio dalininkų susirinkimo nutarimu.
 9. Dalininkų įnašai sudaro centro kapitalą. Kapitalas apskaitomas centro dokumentuose, dalininkui išduodamas jo kapitalo dalį patvirtinantis dokumentas.
 10. Dalininkų kapitalas gali būti padidintas tik papildomais įnašais bei perkainojant centro turtą.
 11. Centras, pardavęs jo veiklai nereikalingas materialines vertybės, gautas pajamas naudoja šiuose įstatuose nurodytai veiklai vykdyti.
 12. Centro pajamos gali būti naudojamos tik centro veiklai ir jo tikslams siekti, samdomų darbuotojų darbo užmokesčiui ir centro ūkinėms išlaidoms padengti.
 13. Centro gautas pelnas gali būti naudojamas tik centro įstatuose nustatytiems centro veiklos tikslams siekti.

 

VII. CENTRO VEIKLOS KONTROLĖ

 

 1. Centro buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Centro auditas atliekamas, kai visuotinis dalininkų susirinkimas priima sprendimą atlikti auditą ir išrenka auditorių ar audito įmonę. Auditas atliekamas teisės aktų, reglamentuojančių auditą, nustatyta tvarka.
 2. Valstybės ir savivaldybės kontrolės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti centro veiklą. Centro administracija privalo pateikti joms jų reikalaujamus centro dokumentus.

 

VIII. ĮSTATŲ KEITIMAS

 

 1. Iniciatyvos teisę keisti ir papildyti centro įstatus turi dalininkai ir centro direktorius. Pakeistus ar papildytus įstatus tvirtina visuotinis dalininkų susirinkimas ir juos pasirašo visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

 

 1. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO

IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 

 1. Centras gali turėti filialų ir atstovybių. Filialas ir atstovybė yra centro struktūriniai padaliniai, turintys atskiras buveines ir valdymo organus.
 2. Filialas ir atstovybė nėra juridiniai asmenys ir veikia centro – juridinio asmens vardu pagal suteiktus įgaliojimus, kurie turi būti nurodyti filialo ir atstovybės nuostatuose.
 3. Filialai ir atstovybė steigiami ir jų veikla nutraukiama centro visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu. Jų įstatus tvirtina centro direktorius.
 4. Filialas ir atstovybė gali turėti subsąskaitas.
 5. Filialo ir atstovybės turtas apskaitomas centro finansinėje atskaitomybėje, taip pat atskiroje filialo ir atstovybės atskaitomybėje.
 6. Filialui ir atstovybei vadovauja filialo ir atstovybės direktorius, kurio teisės ir pareigos nustatytos filialo ir atstovybės nuostatuose.
 7. Filialas ir atstovybė registruojami ir jų veikla nutraukiama įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

 1. CENTRO PERTVARKYMAS, REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

 1. Centras reorganizuojamas, likviduojamas ir pertvarkomas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Viešųjų įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 1. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS

 PATEIKIMO DALININKAMS TVARKA

 

 1. Dalininkui raštu pareikalavus (reikalavimas įteikiamas centro buveinėje darbo valandomis arba atsiunčiamas raštu registruotu laišku), centro direktorius ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti dalininkui galimybę susipažinti su visais centro dokumentais ir (arba) pateikti dokumentų kopijas. Atsisakymą pateikti dokumentus direktorius turi įforminti raštu. Ginčus dėl dalininkų informavimo teisės sprendžia teismas.
 2. Reikalavimą pateikusiam dalininkui sudaroma galimybė įstaigoje susipažinti su visuotinių dalininkų susirinkimų protokolais, direktoriaus įsakymais.

 

XII. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

 

 1. Įstatymų nustatyta tvarka ir terminais pranešimai apie centro likvidavimą, reorganizavimą bei kitais Viešųjų įstaigų ir kituose įstatymuose nustatytais atvejais skelbiami viešai nacionaliniame laikraštyje „Lietuvos žinios“ ir (arba) pranešama visiems įstatymų numatytiems asmenims pasirašytinai ir (arba) registruotu laišku.

 

XIII. INFORMACIJOS APIE CENTRO VEIKLĄ

PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA

 

 1. Vieša informacija apie centro veiklą visuomenei skelbiama centro interneto tinklalapyje https://www.ambc.lt. Su metine centro veiklos ataskaita galima susipažinti centre arba centro interneto tinklalapyje.

 

________________________

Atnaujinta 2015-12-02

Rekvizitai

VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras
Adresas: Jaunimo g. 3,
LT-63348 Alytus.
Tel.: (8 315) 76 570;
El.p.: info@ambc.lt
Įstaigos kodas: 302709117

Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.