Šeimos įgalinimo paslaugos:

Socialinės darbuotojos lankosi šeimose, supažindina šeimos narius su teikiamomis Bendruomenės centro paslaugomis, kviečia vaikus lankyti Vaikų dienos centrą, tėvus – lankyti Tėvų grupės susitikimus, taip pat į renginius, vykstančias akcijas. Darbuotojos bendrauja su vaikų, kurie lanko dienos centrą, tėvais. Bendravimas vyksta Vaikų dienos centro patalpose, taip pat telefonu. Vyksta grupės susitikimai, kuriuose tėvai turi galimybę lavinti vaikų auklėjimo įgūdžius, pasidalinti savo patirtimi, sužinoti kaip sekasi jų vaikams, taip pat išklausyti kitų, pabūti kartu, išgerti arbatos ar tiesiog gerai praleisti laiką. Dirbant su šeimomis bendraujama ir bendradarbiaujama su šioje srityje dirbančiais kitų įstaigų specialistais.

Vaikų dienos centro paslaugos:

Vaikų dienos centre vaikai ugdo savo bendravimo ir socialinius įgūdžius, dalyvaudami kasdienėje užimtumo veikloje, grupiniuose užsiėmimuose jie mokosi atskleisti savo kūrybiškumą, dalyvauja edukacinėse išvykose, pažintinėse kelionėse, lankosi kituose Vaikų dienos centruose, ramioje aplinkoje su jais dirbančių socialinių darbuotojų pagalba ruošia namų darbus, užsiima kita kasdiene veikla, organizuoja savo darbelių parodas. Pagrindinės veiklos kryptys: informavimo (teikiama reikalinga informacija apie socialinę pagalbą); konsultavimo (kartu su socialiniu darbuotoju analizuojama asmens probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų); tarpininkavimo ir atstovavimo (teikiama individuali pagalba vaikui, sprendžiant įvairias jo problemas, tarpininkaujama tarp asmens ir jo šeimos, aplinkos, kitų institucijų, specialistų bei asmenų); sociokultūrinės paslaugos (organizuojami  kūrybinių įgūdžių lavinimo užsiėmimai – rankdarbiai, piešimas ir pan., darbinių įgūdžių ugdymas, įvairūs pokalbiai/diskusijos aktualiomis temomis; organizuojamos tradicinės ir kt. šventės, įvairių kultūrinių renginių lankymas, organizuojami konkursai, viktorinos, stalo žaidimai, vaikui teikiama pagalba pamokų ruošoje ir kt.);  socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo.

Atviro darbo su jaunimu paslaugos:

Pagrindinis atviro jaunimo centro “Be rėmų” tikslas/misija – jauniems žmonėms (14-29 m.) nepriklausomai nuo jų socialinės padėties kuriamos socialines ir saugaus užimtumo paslaugos. Atvirame jaunimo centre „Be rėmų“ veikia įvairios atviros erdvės, kuriose jauni žmonės gali praleisti laisvalaikį saugioje aplinkoje, užsiimti jų mėgstama veikla, įgyvendinti savo idėjas, diskutuoti jiems rūpimomis temomis bei pagal poreikį gauti emocinį palaikymą ir palydėjimą. Pagrindinės veiklos kryptys: saugus užimtumas, individualus darbas su jaunuoliu ir jo aplinka, socialinių ir savarankiškumo įgūdžių ugdymas, erdvės savirealizacijai, informavimas ir konsultavimas. Dirbantis socialinis darbuotojas, esant poreikiui, kuria paslaugas jaunuoliui ir jo šeimai kartu. Ypatingas dėmesys skiriamas jaunų žmonių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymui, psichologinės pagalbos prieinamumo didinimui.

Darbo su jaunimu gatvėje paslaugos:

Vietose, kur dažniausiai renkasi jaunimas (namų kiemai, aikštelės, stadionai, parkai), socialiniai darbuotojai organizuoja įvairias sporto, meno ar kitos saviraiškos veiklas, taip pat veiklas, didinančias jaunuolių sąmoningumą žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevencijos klausimais. Atsižvelgiant į jaunimo poreikius per individualius ar grupės pokalbius, kitų formų veiklas teikiama įvairi informacija apie medicinines, psichologines, socialines ar kitos pagalbos galimybes,  jaunuoliai įtraukiami į savanorystę miesto organizacijų ar kitų įstaigų organizuojamuose renginiuose. Darbas su jaunimu gatvėje Alytuje šiuo metu vyksta Kurorto, Senamiesčio ir Dainavos seniūnaitijose.

Kompleksinės paslaugos šeimai:

Projekto „Alytaus bendruomeniniai šeimos namai“ tikslas – sudaryti sąlygas šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes ar sunkumus. Atsižvelgiant į tai, projekto veikla yra nukreipta į pagalbos šeimai teikimą. Todėl visoje veikloje yra aiškus ugdomasis, šeimos stiprinimo aspektas, t. y. dalyvaujantieji projekto veikloje gauna naujų žinių ir įgūdžių, kurie tiesiogiai ar konkrečiai prisideda prie šeimai kylančių sunkumų įveikimo, pozityvosios tėvystės metodų taikymo, socialinių įgūdžių ugdymo ir pan. Alytaus miesto šeimoms vieno langelio principu yra sudarytos galimybės gauti kompleksines paslaugas: psichosocialinę pagalbą, pozityvios tėvystės mokymus, individualias konsultacijas, mediacijos paslaugas, šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrines paslaugas bei vaikų priežiūros paslaugas tėvams, kurie gauna kompleksines paslaugas šeimai Alytaus miesto bendruomeniniuose šeimos namuose. Bendruomeninių šeimos namų funkciją vykdo VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras, paslaugas teikia VšĮ Asmenybės brandos centras, „Devynios galybės“, „Pactum“ ir asociacija vaiko ir mamos dienos centras „Kutis“. Projekto veikla vykdoma nuo 2017 m. sausio mėn.

Socialinės, sociokultūrinės dienos užimtumo paslaugos pagal pomėgius ir galimybes miesto suaugusiems bendruomenės nariams:

 Organizuojamos ir teikiamos bendrosios socialinės paslaugos (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo); sudaromos sąlygos veikti visų amžiaus tarpsnių visuomeninėms organizacijoms, mėgėjų meno kolektyvams, studijoms, klubams, ansambliams, būreliams, sambūriams; pagal galimybę ir poreikį suteikiama parama maisto produktais socialiai pažeidžiamiems centro lankytojams.

Atnaujinta 2019-04-11