VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras nuo 2024 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. kryptingai tęsia darbą su jaunimu, leidžiančiu laiką gatvėje, įgyvendindami naują projektą. Darbas su jaunimu, leidžiančiu laiką gatvėje, Alytaus mieste tampa vis svarbesnis. Nemažai jaunimo praleisti laiką mieste atvyksta ir iš Alytaus miesto priemiesčių bei Alytaus rajono. Ypač didelis aktyvumas pastebimas mokinių atostogų metu tiek šaltuoju, tiek šiltuoju metų laikotarpiu. Jaunimas susiduria su ganėtinai aktualia  užimtumo problema.  Kai kurių šaltinių duomenimis teigiama, kad  daugiau nei 40 proc. mokyklinio amžiaus jaunuolių nedalyvauja popamokinėje veikloje Alytuje. Nemaža dalis jų laiką leidžia miesto teritorijose esančiuose parkuose, prie savo namų esančiose laiptinėse ar žaidimų aikštelėse. Jaunimo neužimtumas dažnai sąlygoja jaunimo delinkventinį elgesį, nusikalstamumo didėjimą.

Visi miestai, kaip ir Alytus, turi savo rajonus ar teritorijas, kur gyvena atskirtį savo socialinėje aplinkoje patiriantys ar mažiau galimybių turintys jauni žmonės. Alytaus mieste tokias teritorijas dažniausiai sudaro bendrabučių tipo namų kvartalai. Noras turėti veiklos, turėti pajamų šių teritorijų jaunimą verčia elgtis ne pagal visuomenės normas. Nusikalstamumo rodiklis Alytaus mieste kas metai svyruoja, tačiau Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenimis, lyginant su ankstesniais metais, 2023 m. išaugo nepilnamečių padarytos nusikalstamos veikos. Pastebimas padidėjęs agresyvus elgesys bendraamžių atžvilgiu, augantis narkotikų, alkoholio vartojimas. Jau  mažai kam kelia nuostabą, kai  mokyklose atrandama narkotinių medžiagų pėdsakų ar kokioje nors miesto teritorijos dalyje sučiumpamas nepilnametis ar visa svaigalų platintojų grupuotė.

Analizuojant Alytaus miesto vietas, kuriose nepilnamečiai padaro daugiausia nusižengimų, pastebėta, kad pagal tam tikras nusikalstamas veikas nemažai pažeidimų fiksuota Putinų mikrorajone, Kurorto mikrorajone, Dainavos mikrorajone. Šiose trijose teritorijose ir tęsiamas   jau anksčiau pradėtas darbas su jaunimu gatvėje, vykdant projektą „Darbas su jaunimu gatvėje: Alytus 2024“. Šio projekto tikslas – mažinti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, socialinę atskirtį ir didinti jo galimybes pilnavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime. Teritorijose, kuriose renkasi sunkumus patiriantis jaunimas, kartais  linkęs ir į delinkventinį elgesį, dirba dviejų darbuotojų komanda, turinti nemažą darbo patirtį su jaunimu gatvėje.  Ir toliau dirbama su jau įtrauktu jaunimu ir mezgami ryšiai su naujais jaunais žmonėmis. Darbuotojai (vykdytojai) lankysis gatvėje jaunimo susibūrimo vietose 3 kartus per savaitę po 4 val., tirdami situaciją, prisistatydami jaunimui, megzdami ryšius su jaunimu. Į projekto veiklas planuojama įtraukti ne mažiau kaip 100 unikalių jaunų žmonių (skaičiuojami veiklose nesikartojantys jauni žmonės), su kuriais palaikomas reguliarus kontaktas (du ir daugiau kartų per veiklos plano įgyvendinimo laikotarpį).

Projekto įgyvendinimo metu bus užmegzti ir sukurti tvirti, pagarbūs, abipusiu pasitikėjimu grįsti santykiai su sunkumus patiriančiu jaunimu, leidžiančiu laiką gatvėje, stebint, bus tiriami jų poreikiai, siekiant dirbti individualiai su jaunimu. Teikiant ilgalaikę pagalbą jaunam žmogui individualiai bus dirbama su 24 jaunais asmenimis, jų tėvais, artimaisiais (pagal poreikį su palydėjimu), kas įgalins jaunimą spręsti savo asmenines, socialines ir kitas problemas. Individuali pagalba, ypač trumpalaikė (gali būti ir 1 susitikimo trukmės) vyks jaunimo susibūrimo vietoje, tik vėliau, ryšiui sustiprėjus, gali būti pasirinkta kita vieta, pvz., įstaigos pritaikyta erdvė. Darbo su grupe metu bus kalbamasi su jaunimu visokiomis temomis, siūloma žaisti stalo žaidimus, futbolą, krepšinį, jeigu jie norės, pvz., jaunimui, kuris renkasi prie stadionų, ant jų ir pan. Atsižvelgiant į jaunimo iniciatyvas, siūlymus, tarpininkaujant su bendruomene, bus organizuotos 10 tikslinių suplanuotų veiklų su jaunimo grupe pagal jaunimo poreikius. Visas darbas su jaunimo grupe padės sustiprinti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, asmeninius ir tarpasmeninius, bendravimo gebėjimus jo aplinkoje ir didins jaunimo sąmoningumą nusikalstamo elgesio, tabako, alkoholio, narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų vartojimo klausimais, bei motyvaciją keistis. Bus sudarytos sąlygos į visas darbo su jaunimu gatvėje veiklas įsitraukti atskirtį savo socialinėje aplinkoje patiriančiam ir (ar) mažiau galimybių turinčiam ir Ukrainos pilietybę turinčiam jaunimui, taip skatinant socialinę jo integraciją.

Atstovaujant jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje interesams ir sprendžiant klausimus, kurie susiję su jo gyvenimo kokybės gerinimu bus organizuoti ne mažiau kaip 5 susitikimai vykdytojų komandos su bendruomenėmis, esančiomis darbo su jaunimu gatvėje teritorijose,  bendradarbiaujama su miesto įstaigomis,  su kuriomis sudarytos ilgalaikės bendradarbiavimo sutartys, bet neapsiribojant ir su kitomis valstybės, verslo institucijomis. Taip bus stiprinamas ir skatinamas gyvenamosios vietos bendruomenės narių tarpusavio bendradarbiavimas, sprendžiant su jaunimu susijusias problemas, gerinant jo gyvenimo kokybę, atstovaujant jaunimo interesus, palaikant jo iniciatyvas.

 

Projektas „Darbas su jaunimu gatvėje: Alytus 2024“ finansuojamas Jaunimo reikalų agentūros lėšomis.